MITSUBISHI HEAVY DUTY

CVV SERIES

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK13CVV-W ขนาด 12,000 BTU
  16,300.00 ฿
  18,900.00 ฿  (-14%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK15CVV-W ขนาด 15,000 BTU
  19,900.00 ฿
  22,900.00 ฿  (-13%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK18CVV-W ขนาด 18,000 BTU
  24,000.00 ฿
  26,900.00 ฿  (-11%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK24CVV-W ขนาด 24,000 BTU
  32,500.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-19%)

CVS SERIES

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK10CVS-W ขนาด 9,000 BTU
  14,900.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-6%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK13CVS-W ขนาด 12,000 BTU
  17,600.00 ฿
  18,500.00 ฿  (-5%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK19CVS-W ขนาด 19,000 BTU
  27,500.00 ฿
  32,900.00 ฿  (-16%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK25CVS-W ขนาด 25,000 BTU
  36,500.00 ฿
  39,500.00 ฿  (-8%)

YW SERIES

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK10YW-W1 ขนาด 9,000 BTU
  16,290.00 ฿
  17,900.00 ฿  (-9%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK13YW-W1 ขนาด 12,000 BTU
  20,200.00 ฿
  22,900.00 ฿  (-12%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK15YW-W1 ขนาด 15,000 BTU
  24,000.00 ฿
  25,900.00 ฿  (-7%)
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น SRK18YW-W1 ขนาด 18,000 BTU
  28,500.00 ฿
  29,900.00 ฿  (-5%) 

 

 

Visitors: 130,570